Глава 6 – Права на субектите на лични данни

Чл. 26. (I) Субектът на лични данни има следните права по отношение на събирането, обработването и съхраняването от страна на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  на личните Ви данни:

 1. Право на информация – право по всяко време да изисквате от Дружеството информация за съхраняваните от него за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
 2. Право на достъп – съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679, имате право да получите от администратора потвърждение дали се обработват личните Ви данни и ако това е така, да получите достъп до своите лични данни на адреса на Дружеството: гр. София, 1766, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 4, ет. 6 Б или на адреса на териториалния ни офис в гр. Варна, бул. „Сливница“ 201, сграда МОЛ Варна, тяло Б, ет. 4.
 3. Право на коригиране – съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. Правото може да се осъществи чрез изпращане на писмено искане на адреса на Дружеството: гр. София, 1766, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 4, ет. 6 Б или на адреса на териториалния ни офис в гр. Варна, бул. „Сливница“ 201, сграда МОЛ Варна, тяло Б, ет. 4.
 4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 може да изисквате от “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  заличаване и изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне. Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни (право „да бъдеш забравен”), при спазване на разпоредбите на приложимото право на Република България. “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  има правото да откаже заличаване на свързаните с Вас лични данни при наличие на правно основание да продължи обработването на личните данни. Правото си можете да осъществите чрез изпращане на писмено искане на адреса на Дружеството: гр. София, 1766, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 4, ет. 6 Б или на адреса на офиса ни в гр. Варна, бул. „Сливница“ 201, сграда МОЛ Варна, тяло Б, ет. 4.
 5. Право на ограничаване на обработването – съгласно чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 може да изискате от “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД , обработването на личните Ви данни, които са събрани, обработвани и съхранявани от администратора на лични данни, да бъдат ограничени. Правото си можете да осъществите чрез изпращане на писмено искане на адреса на Дружеството: гр. София, 1766, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 4, ет. 6 Б или на адреса на териториалния ни офис в гр. Варна, бул. „Сливница“ 201, сграда МОЛ Варна, тяло Б, ет. 4.
 6. Право на преносимост на данните – съгласно чл. 20, параграф 1 и 2 от Регламент (ЕС) 679/2016 имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора. Правото си можете да осъществите чрез изпращане на писмено искане на адреса на Дружеството: гр. София, 1766, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 4, ет. 6 Б или на адреса на териториалния ни офис в гр. Варна, бул. „Сливница“ 201, сграда МОЛ Варна, тяло Б, ет. 4.
 7. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране – право да поискате човешка намеса от страна на Дружеството при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.
 8. Право на възражение – съгласно чл. 21, от Регламент (ЕС) 679/2016 имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на личните данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е). Правото си можете да осъществите чрез изпращане на писмено искане на адреса на Дружеството: гр. София, 1766, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 4, ет. 6 Б или на адреса на териториалния ни офис в гр. Варна, бул. „Сливница“ 201, сграда МОЛ Варна, тяло Б, ет. 4.
 9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Дружеството на личните Ви данни, когато личните данни се обработват на основание съгласие (например за маркетинг цели).
 10. Право на жалба до надзорен орган – имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща:kzld@cpdp.bg при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 и право на ефективна защита срещу Администратора “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  или обработващ на Вашите лични данни.

(2) Субектът на лични данни може да отправи искане до администратора, в което указва вида на искането и описание на данните. В искането задължително се посочва самоличността на субекта, която да го идентифицира сигурно и еднозначно (данни от лични документи, клиентски номер, електронна идентификационна карта и т.н.);

(3) “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  документира и доказва, че субектът на данните е оттеглил съгласието си за обработката на личните му данни, а когато обработката има множество цели, “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  документира и доказва оттеглянето на съгласието за всяка отделна цел.

Чл. 27. “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  осигурява условия, които да гарантират упражняването на правата по предходния член от субектите на лични данни, като:

 1. Задължително проверява идентификационните данни, за да се увери, че искането е подадено от субекта, като данните да го идентифицират;
 2. .Документира датата на получаване на искането;
 3. Произнася се по искането;
 4. Изпраща отговор на подателя, в които го информира за правото на жалба до Комисията за защита на личните данни, като едновременно с това предоставя координатите за контакт и правото за защита по съдебен ред.

Чл. 28. (1) Подаването на искания, оплаквания и жалби може да се извърши и чрез електронна поща, контролирана и проверявана от ДЛЗД в случай, че документът е подписан с електронен подпис и може да идентифицира субекта на лични данни. В този случай всички приложения към искането следва да са представени в електронен вид и заверени с електронен подпис;

(2)  В случай, че искането от субекта на данни не бъде получено от ДЛЗД, то незабавно му се препраща за:

 1. Вписване в Регистъра на исканията от субекти на данните;
 2. Обработка чрез идентифициране (търсене) на личните данни във всички хранилища на данни и всички съответни системи за архивиране, включително всички архивирани файлове (автоматични или ръчни архиви) на всички папки на електронната поща и техните архиви лично или чрез съответните звена в “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД , които обработват данните;
 3. Обработване на данните с цел отстраняване на евентуална идентификационна информация за трети лица при предаването на копие от информацията, когато искането е за достъп до информация;
 4. Изготвяне на проект на отговор от името на администратора до субекта на данните, най-късно до един месец от датата на получаване на искането за достъп;
 5. Вписване в Регистъра на исканията на данните за подадения отговор;

(3)   При искания на субекти на данни за коригиране, изтриване, ограничаване или при възражение по отношение на обработваните лични данни, които са приети са основателни, ДЛЗД следи за изпълнението на взетото решение като:

 1. Участва в документирането по премахване на личните данни от системите и прекратяване на операциите по обработката им;
 2. Участва в документирането за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити.

(4)  Когато исканията на субекти на данни са явно неоснователни или прекомерни поради своята повторяемост, ДЛЗД може мотивирано да предложи на администратора:

 1. Да откаже да предприеме действия по искането като изложи причините за не предприемане на действията или отказа;
 2. Да наложи разумна такса, предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията и да разгледа искането.

Чл. 29. Субектите на данни могат да подадат до “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  и:

 1. Оплаквания относно начина на разглеждане на искането им за достъп до данните;
 2. Оплаквания относно начина на разглеждане на искането/жалбата им;
 3. Жалба срещу всяко решение, взето след подадено искане/жалба.

Чл. 30. Ограничения на правата на субектите са допустими с цел, да се гарантира:

 1. Националната сигурност и отбраната;
 2. Обществената сигурност;
 3. Предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност;
 4. Важни цели от широк обществен интерес;
 5. Важен икономически или финансов интерес на ЕС или на държава-членка, паричните, бюджетните и данъчните въпроси;
 6. Общественото здраве и социалната сигурност;
 7. Защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства;
 8. Предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регламентирани професии;
 9. Функция по наблюдението, проверката или регламентирането, свързана с упражняването на официални правомощия в определени от закон случаи;
 10. Защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица;
 11. Изпълнението по гражданскоправни искове.