Глава 4 – Длъжностно лице по защита на данните

Чл. 23. Длъжностното лице по защита на данни се определя със Заповед или Договор на Управителя и има следните отговорности:

  1. Изпълнява задачи, свързани със защита на личните данни, съобразно настоящата Политика;
  2. Взема участие на заседанията на ръководството на администратора, на които се обсъждат въпроси от областта на защита на личните данни и съветва администратора за защита на данните и спазване на добрите практики;
  3. Наблюдава спазването на ОРЗД и на други разпоредби за защитата на данни на равнище ЕС или държава членка и на политиките на администратора по отношение на защитата на личните данни. При констатирани несъответствия докладва на Управителя, като прави предложения за подобряване на процедурите по отношение на защитата на личите данни в „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ“ ООД;
  4. Поддържа Регистър на дейностите по обработванията на данни, Регистър на исканията от субекти на данните и Регистър на инцидентите;
  5. Сътрудничи с Комисията за защита на личните данни и действа като точка за контакт по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни;
  6. Оказва съдействие по въпроси, свързани с упражняването на правата по защита на лични данни;
  7. Отчита се пряко пред Управителя на „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ“ ООД.