Глава 9 – Време за съхранение на Вашите лични данни от Иновативни Финанси ООД

Чл. 34. (1) “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД съхранява личните ви данни само за необходимия срок, за да постигне целите, посочени в настоящата Политика, както и когато по силата на Закон или международно споразумение е задължена или има право да ги съхранява за по-дълъг период. Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги (например при отсрочване и предоговаряне на отпуснатия кредит), ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши правни претенции (например за събиране на просрочени вземания), или дали имаме правно задължение да съхраняваме данните, сроковете са както следва:

  • 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите, давностни срокове за предявяване на претенции;
  • 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
  • 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;
  • Данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения се съхраняват за срок от 5 години Чл. 171. (1) от ДОПК. За клиентите срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите – от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.
  • Данните, получени от Национален осигурителен институт се съхраняват 12 месеца, след постигане на целта, за която същите са обработвани.
  • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол,  се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок – чл.38 ЗСч и чл.38 ДОПК.
  • Личните данни, включени в счетоводни регистри и финансови отчети, документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
  • Данните във връзка с видеонаблюдението и контрола на достъпа в офисите на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  се съхраняват за кратък период от време – 60 дни, освен ако не се налага съхранението им за по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на инциденти.
  • Записването на телефонните разговори и съхраняването и обработването на аудио записите (заедно с разкриваните в рамките на разговорите лични данни), се извършва за целите на защита на правата и законните интереси на дружеството и на неговите партньори. “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД съхранява аудио записите за срок от 60 дни, освен ако не се налага съхранението им за по-дълъг срок на обработване, например за целите на допълнително разследване на инциденти. За горепосочените цели записът се извършва с технически средства и системи без функционалности за автоматизирана обработка на личните данни (включително биометрични такива) на регистрираните в тях субекти, както и без такива за заличаване на лични данни на субектите в записа или гарантиране на пълното съответствие между самоличността на субектите в записа и субектите, които биха предявили своето право да получат копие от този запис, поради което и с цел защита правата на субектите, участващи в записа, изготвените записи не се предоставят на трети страни с изключение на случаите, когато за това е налице друго законово основание.
  • Съгласно принципите, свързани с обработването на лични данни, прогласени в Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните, и по-конкретно в 2 съответствие с чл. 5, § 1, б. „д“, личните данни могат законосъобразно да се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни – принцип въвеждащ „ограничение на съхранението“ на данните.