Глава 8 – Категории лични данни които се обработват в Иновативни Финанси ООД и целите за които се обработват

             Чл. 33. (1) “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД   обработва онези лични данни, които са необходими и свързани с дейността ни, като при това действат в качеството си на администратор или с администратор на лични данни. Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация, като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н., освен ако това не е необходимо условие, за да Ви бъде предоставена услуга от страна на Дружество.


(2) В “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД   се обработват следните видовете лични данни:


• Лични данни с цел идентификация и връзка с лицето – три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, гражданство, адрес и телефон, образец от подпис, клиентски номер, номер на банкова сметка, данни за законни представители и съдържащи се в пълномощни, семейно положение и родствени връзки, данни за месторабота и длъжност, данни за сертификат за онлайн банкиране;

• Лични данни за финансово състояние – имотно състояние, кредитна задлъжнялост, размер на трудово възнаграждение, сключени застраховки, участие в търговски дружества, информация във връзка с използваните от Вас продукти на Дружеството;

• Лични данни на свързани с Вас лица – семеен статус и родствени връзки; имена, адрес и имуществено състояние на свързани с Вас лица (поръчители, съдружници, членове на семейство); дружествени правоотношения по повод на участия в юридически лица;

 Лични данни във връзка със специални законови изисквания – когато сме длъжни по закон, събираме данни за конфликт на интереси, за произход на средства, копие на документ за самоличност, данни за свързаност и др.

 Лични данни при сключване на сделки по телефон – в допълнение на данните за идентификация, събираме и запис на гласа и съдържанието на разговора с представител на Дружеството;

• Други лични данни, които ни разкривате – лични данни, съдържащи се във формираните с онлендинг ресурс портфейли от под сделки, съдържащи се в индивидуализацията на залагано в полза на Дружеството имущество и съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, в жалби, оплаквания или сигнали.

Обработката на лични данни винаги от страна на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД, е необходима за постигането на някоя от следните цели:

• идентификация на лицето и неговата представителна власт;

• подготовка и изпълнение на договорно споразумение, сключено между Дружеството и субекта на данните (например във връзка с искане за отпускане или гарантиране на кредит, поддържане на платежна сметка, осъществяване на платежни операции, участие, отчитане на резултатите и предоставяне на обезпечение във връзка с реализирани на програми за финансиране с ресурс от Дружеството); извършване на правен и финансов анализ, и съдействие с оглед предоставяне, поддържане и прекратяване на предлагани от нас банкови продукти и услуги (в това число и по отношение на предоставяни на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  обезпечения);

• задължително обработване на данни по силата на законово задължение (за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, изпълнение на определени данъчни задължения, предаване на данни до Централния кредитен регистър, Централен регистър на особените залози, Агенция по вписванията);

• за изпълнение на задължението ни да предоставяме информация на държавни органи и институции като БНБ, КФН, НОИ, НАП, ДАНС, КПКОНПИ, органи на съдебната система и на прокуратурата и др.;

• за управление на дейности, свързани с борба с измамите, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами;

• за защита на права и законни интереси на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД   при събиране на вземания (вкл. по принудителен ред и със съдействието на съдебни органи, консултанти и съдебни изпълнители), произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД   и субекта на данните – лично или в качествата му на законен представител, респективно сключени от и между он-лендинг партньора на Дружеството и субекта на данните, както и при решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на Дружеството);

• за управление на риска на основание легитимен интерес (данни за анализ, оценка, спазване на регулаторни и правни изисквания за капиталова адекватност, предотвратяване на измами, стратегическо планиране и управление на портфолиото на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  );

• кредитна оценка и рейтинг, профилиране на клиентите; преценка дали отговарят на изискванията за отпускане на кредит по съответната програма за финансиране;

 статистически анализи и оценки;

• обработка на жалби;

• осъществяване на контакт със субекти на данни и техни представители във връзка с банкова сметка, открита при Дружеството, във връзка с отправяне на важни съобщения и уведомления;

• охрана на зони и помещения и контрол на достъпа – обработва се информация, представляваща лични данни чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на дейности на банкови гишета, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол;

• други цели, определени в клиентския договор или в съответните Общите условия за предлаганите от “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД услуги (когато такива са налични);


          (3)  Обработването на лични данни е допустимо при наличие на поне едно от следните основания

– Съгласие – Съгласието следва да е изрично, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните данни. Когато такова съгласие е необходимо и лицето реши да не го предостави, “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД може да откаже предоставянето на съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо;

– Договор – Когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор, не предоставянето на данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които е изявено желание;

– Законово задължение – На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679, „ВИП КОЛЕКТ“ ООД обработва лични данни, в качеството си на администратор за да спазва законовите си задължения, предвидени в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  , както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство;

– Легитимен интерес – Лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД   в случаите, когато се извършват дейности по борба с измамите, охрана и контрол на достъпа, аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол на достъпа и борба с измамите, документиране на проведена комуникация; Когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание; за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни дейности, за оценка на кредитния риск; За проучване и подобряване на клиентското обслужване на Дружеството, както и целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи; 

– Изпълнение на задача от обществен интерес – При изпълнение на задача от обществен интерес, възложена от орган, който изпълнява официални правомощия “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД   може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

(4) Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайта

Поддържаните от “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД електронни страници в интернет използват т. нар. „бисквитки“, с цел оптимално и ефикасно функциониране. При посещение на някой от интернет сайтове на Дружеството, автоматично се събира ограничен набор от лична информация.

(5) Лични данни, обработвани при посещение на място

С цел защита на сигурността на лицата, посещаващи помещенията, ползвани от “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  , се прилагат мерки за физическа охрана, като наблюдение с камери и контрол на достъпа при провеждане на дейности в офисите, при инкасо, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите в Централно управление, защитени от електронни системи за контрол. Личните данни, които обработваме, са имена на посетителите, дата и час на достъп до сградата, както и видеоизображение. Съхраняваме тези данни на места с ограничен достъп и режим на сигурност.

(6) При сключваме сделки по телефон или чрез използване на имейл комуникация

Когато сключваме сделки по телефон или чрез използване на имейл комуникация, ние ползваме услуги за телефонна централа от мобилен оператор, а разговорите и имейл комуникацията се записват. Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, преводачи, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат. “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  не разкрива и разпространява Вашите лични данни за маркетингови или други цели на трети страни. В останалите случаи и доколкото това е необходимо, лични данни се предоставят единствено на наши доверени партньори – технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн, ИТ поддръжка, доставчици на куриерски услуги, за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да подобрим функционирането на интернет страниците на Дружеството.

(7) Лични данни на лица, които не са клиенти

В определени случаи “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  обработва лични данни на физически лица, които не са клиенти, така например: 

• Когато лицето предоставя обезпечение в полза на Дружеството – като в тези случаи събираме лични данни за това лице като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, данни за актуално местоживеене, данни за притежавано имущество, банкови сметки и финансова задлъжнялост; 

• Когато лицето посещава офис на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД  (например като придружител) – ще го регистрираме като изискваме две имена и с кого желае среща, дата и час посещението; 

• Когато лицето е посочено като пълномощник/лице за контакт от клиент или служител на Дружеството;

• Когато “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД е страна по договор, по който Вие сте/представлявате трето ползващо се лице – ще получим данни за трите имена, ЕГН, данни за номер на сметка, основание;

• Когато информация за лицето ни бъде споделена от държавен/общински орган, наш клиент (и/или негов служител) или служител на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД;

• Лични данни, обработвани при кандидатстване за работа;

•Личните данни, които събираме в процеса на подбор, се използват само и единствено за идентификация на кандидатите с най-близък профил до изискванията за конкретната позиция. След приключване на подбора, предоставената информация се пази в срок от 6 месеца и се унищожава, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок;

• Личните данни, които обработваме за целите на подбора, са: име, предишен професионален опит, информация за образование и придобити квалификации, както и друга информация, която е релевантна в конкретния случай и е свързана с конкретна кандидатура за работа.