Глава 7 – Обработване на специални категории лични данни

Чл.31. (1) Администраторът обработва специални категории лични данни, когато това произтича от закон.

(2) Условията за обработване на специални данни са:

  1. Получаване на изрично писмено съгласие от субекта на данни за една или повече конкретни цели, освен когато законодателството на ЕС или националното законодателство предвижда, че забраната не може да бъде отменена от субекта на данните. Съгласието трябва да бъде дадено свободно, конкретно, информирано и недвусмислено и се ограничава само до обработването за целите, за които е дадено.
  2. Обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото и осигурителното право;
  3. Обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните физически или юридически не е в състояние да даде съгласието си;
  4. Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните;
  5. Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на право раздаващи органи;
  6. Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на ЕС или националното законодателство, което е пропорционално на преследваната цел. В този случай се зачита същността на правото на защита на данните и се предвиждат подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните;
  7. Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина;
  8. Обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от ОРЗД, на основание правото на ЕС или националното законодателство.

Чл. 32. (1) Получаване на съгласие от дете се изисква, когато обработката на лични данни е свързана с дете на възраст под 16 години, а лицето, което носи родителска отговорност за детето, е предоставило съгласието си;

(2)  Оттегляне на съгласие от родителите на дете се извършва от лицето, което носи родителската отговорност за посоченото дете;

(3)   „ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ“ ООД доказва, че са направени разумни усилия, за да се установи автентичността на родителската отговорност от носещия родителската отговорност при даване и оттегляне на съгласието за определено дете.