Глава 11 – Ред за упражняване на правата относно личните данни

За да се упражнят права, следва да се подаде според желанието на клиента (длъжника) и попълнят Бланки-заявления по чл. 15, 16, 17, 18, 20 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 до Управителя на Дружеството, съдържащо минимум следната информация:

  1.  Име, адрес, телефон и други данни за идентификация, като номер на договор за дадения казус или за друга услуга ако има казус;
  2. Описание на искането;
  3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;
  4. Подпис, дата на подаване на искането/ заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на искането/заявлението е безплатно и може да се изтегли според желанието от сайта на Дружеството. Можете да изберете дали да го изпратите до адреса на управление на Дружеството: гр. София, 1766, ж.к. София парк, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 4, ет. 6 Б или на адреса на териториалния ни офис в гр. Варна, бул. „Сливница“ 201, сграда МОЛ Варна, тяло Б, ет. 4, лично или чрез упълномощено лице, както и по електронен път на един от следните e-mail адреси: dpo@fpcollect.bg. Когато заявлението се подава по електронен път се изисква да е подписано с квалифициран електронен подпис. Ако упълномощено лице подава заявлението, към него се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.

“ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД ще изготви писмен отговор и ще Ви го съобщи лично – срещу подпис или изпращайки Ви го чрез куриерска фирма с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от Вас форма на предоставяне на информацията и без ненужно забавяне.

В случай, че “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД не отговори на искането Ви за достъп до лични данни в предвидените срокове или не сте удовлетворени от получения отговор и/или считате, че са нарушени Ваши права, свързани със защитата на личните данни, имате възможност да упражните правото си на защита по съдебен или административен ред.

     Настоящата Политиката за защита на личните данни във „ВИП КОЛЕКТ“ ООД е утвърдена със Заповед № 2/23.09.2020г. на Управителя на “ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД.

“ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД има право да актуализира, като изменя и допълва Политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.