Договор за цесия

От 19.12.2017 е сключен договор за прехвърляне на вземания (договор за цесия), между “Иновативни финанси” ООД и “Теленор България” ЕАД. По силата на този договор “Иновативни Финанси” ООД става законен кредитор на задълженията към опеартора.

 

ДЕЙСТВИЕ НА ЦЕСИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ (ЦЕДЕНТ И ЦЕСИОНЕР)

Цесията прехвърля вземането или правото от стария на новия кредитор. То се придобива в състоянието, в което се е намирало в момента на сключването на договора. Обаче, ако във вземането са настъпили изменения в периода между постигането на съгласието и уведомяването на длъжника тези изменения са противопоставими на цесионера.
Заедно с вземането към цесионера преминават по право и акцесорните права, напр. цесионерът придобива всички лихви, които стават изискуеми след прехвърлянето. А ако не е уговорено противното, цесионерът става титуляр и на изтеклите вече лихви, по силата на правилото на чл.99/2 ЗЗД: Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.
Цесията прехвърля върху цесионера общите и особените привилегии на вземането.
Когато вземането е обезпечено със залог цесията прехвърля върху цесионера и заложното право, като вещта може да остане в държание на цедента, а може да бъде предадена и на цесионера. Но тъй като при залога залогоприемателят (цедентът) има не само права, но и задължения по договора за залог, затова се смята, че цедирането на заложното право изисква съгласие на залогодателя.
Цесията прехвърля и ипотеката, но за да има действие цесията за ипотеката тя трябва да бъде отбелязана в нотариалните книги.
Цесията прехвърля и правото на задържане, но за да стане цесионерът титуляр на това право той трябва да установи фактическа власт върху вещта.
Цесията прехвърля и поръчителствата, които обезпечават вземането, но цедирането на вземането на кредитора спрямо един солидарен длъжник няма действие спрямо останалите солидарни длъжници.
Има и някои акцесорни права, които не преминават по право:
–    тъй като правото да се унищожи един договор (сделка)) има строго личен характер смята се, че то не може да се цедира;
–    смята се, че правото да се развали един двустранен договор, както и правата, които купувачът има в случаи на вещ с недостатъци не се прехвърлят по право, а за тези права е необходимо специално съглашение за тяхното цедиране.